BIP - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

WITRYNA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH - PRZEJDŹ DO WIDOKU STANDARDOWEGO


MODUŁ WYSZUKUJĄCY:

Przedmiot działalności i kompetencje

O Ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej, powołaną na mocy Uchwały Nr XI/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 28 lutego 1990 roku. Terenem działania jest gmina Kędzierzyn-Koźle.

Organizację, strukturę i zasady działania Ośrodka określa Regulamin organizacyjny. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także - zgodnie ze stosownymi upoważnieniami Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - zadania wynikające z ustaw:

- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym,
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

 

Główne zadania


I. Zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
 2. pracę socjalną,
 3. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 4. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 5. współpracę i współdziałanie z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej.

II. Zadania określone ustawą  o przemocy w rodzinie :

 1. prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych,
 2. ograniczanie problemu przemocy w rodzinie,
 3. prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie.

III. Zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 1. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem,
 2. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 3. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
 4. realizacja 3 letnich gminnych programów wspierania rodziny,
 5. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych.

IV. Zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych obejmują w szczególności:
Przyznawanie oraz wypłata świadczeń rodzinnych w tym:
- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków pielęgnacyjnych,
- świadczeń pielęgnacyjnych,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
V. Zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów obejmują w szczególności:

 1. przyznawanie oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

VI. Zadania określone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w szczególności przyznawanie oraz wypłata świadczeń wychowawczych.
VII. Zadania określone ustawą o systemie oświaty:
Przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
- stypendia szkolne,
- zasiłki szkolne.

Działy Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział Pomocy Środowiskowej,
 2. Dział Świadczeń,
 3. Dział Usług Opiekuńczych,
 4. Dział Księgowości,
 5. Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej,
 6. Domy Dziennego Pobytu:
  • Dom Dziennego Pobytu nr 1 "Pod Brzozą",
  • Dom Dziennego Pobytu nr 2 "Magnolia",
  • Dom Dziennego Pobytu nr 3 "Radość",
  • Dom Dziennego Pobytu nr 4 "Wrzos",
  • Dom Dziennego Pobytu nr 5 "Nasz Dom",
 7. Dział Mieszkań Chronionych.

Rejestr zmian:
Nazwa dokumentu:Przedmiot działalności i kompetencje
Utworzył:Laura Walczyk
Data utworzenia:2011-03-09
Opublikował:Leszek Grün
Data publikacji:2011-03-09
Ostatnio modyfikował:Leszek Grün
Data modyfikacji:2016-03-18


Administrator systemu: 4PROJEKT tel.: 609 165 149 e-mail: administrator@mops-kkozle.pl | Polityka cookies